Zarząd Rady Rodziców:

Przewodnicząca – Beata Tuptońska
Z-ca przewodniczącej – Anna Ocipka
Sekretarz – Sylwia Więcierzewska
Skarbnik – Mariola Błaszczyk

Komisja Rewizyjna:

Wioletta Sołowiej
Joanna Langowska
Ana Sydorczuk

W roku szkolnym 2022/2023 ustalono składkę na Radę Rodziców w następujący sposób:
40 zł rocznie - jedno dziecko
45 zł rocznie - dwoje dzieci
50 zł rocznie - troje lub więcej dzieci

Zarząd Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składek rodzicielskich na następujące cele:

  • pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania przyborów szkolnych
  • dofinansowania konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak Święto Szkoły, finały szkolne imprez sportowych itp.,
  • nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów w zakresie nauki, działalności artystycznej, sportowej i organizacyjnej,
  • sfinansowanie części kosztów reprezentacyjnego zespołu artystycznego i sportowego Ośrodka.


Nr konta: 91831300090031452720000010