W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie działa Rzecznik Praw Dziecka, który stoi na straży zapewnienia dzieciom pełnego i harmonijnego rozwoju z poszanowaniem jego godności i podmiotowości. W naszej szkole Rzecznikiem Praw Dziecka została wybrana p. Justyna Wróblewska-Trapiszczonek.

Pamiętaj!
Nie jesteś sam. Nie zamykaj się ze swoim problemem. Pamiętaj, że jesteś dla mnie bardzo ważny i dołożę wszelkich starań, by rozwiązać Twój problem.
MOŻESZ ZE MNĄ POROZMAWIAĆ.

Rzecznik Praw Dziecka pełni dyżur w każdy wtorek w godzinach 17.00 – 18.00 przy ulicy Moniuszki 22 E – gabinet psychologa.

Ważne dokumenty, z punktu widzenia praw dziecka to: 
I. Deklaracja Praw Dziecka z 1924 roku zwana Genewską. Zawiera ona 5 zasad mówiących o tym, jak dorośli powinni traktować dzieci bez względu na ich rasę, narodowość, wyznanie.

II. Deklaracja Praw Dziecka Rozszerzona i uzupełniona przez Międzynarodowy Związek Pomocy dzieciom w 1948 roku (zwana Kartą Praw Dziecka). Zawiera obowiązki dorosłych wobec dzieci.

III. Deklaracja Praw Dziecka z 1959 roku przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Zawiera 10 zasad, między innymi takich jak: 

 1. równość wszystkich dzieci,
 2. możliwość szczególnej ochrony prawnej,
 3. prawo do nazwiska i obywatelstwa,
 4. bezpłatna i obowiązkowa nauka na poziomie co najmniej podstawowym.

IV. Konwencja o Prawach Dziecka ONZ z 1989 r., weszła w życie w1990r. z chwilą ratyfikowania jej przez 20 państw. Nazywana jest światową konstytucją praw dziecka. Podpisało ją 191 państw, żadna inna deklaracja nie ma tylu ratyfikacji. Jest pierwszym dokumentem międzynarodowym, który zawiera tak szeroki katalog praw dziecka. Na szczególną uwagę zasługują te, które ściśle łączą się z pracą nauczycieli: 

 1. Prawo do wyrażania poglądów, stosownie do możliwości, szczególnie w sprawach dotyczących dziecka.
 2. Prawo do wypowiedzi oraz otrzymywania i przekazywania informacji.
 3. Swoboda myśli, sumienia i wyznania.
 4. Prawo do zrzeszania się i pokojowych zgromadzeń.
 5. Ochrona prywatności, w tym korespondencji i życia rodzinnego.
 6. Dostęp do informacji z różnorodnych źródeł, ochrona przed informacjami szkodliwymi dla dziecka.
 7. Ochrona przed wszelkimi formami przemocy, (fizycznej czy psychicznej), zaniedbaniem i wykorzystaniem seksualnym.
 8. Prawo do nauki, w tym nauczanie bezpłatne i obowiązkowe na poziomie podstawowym.
 9. Cele edukacji, w tym rozwijanie osobowości i talentów dziecka, nauczanie szacunku dla praw człowieka i podstawowych swobód szacunku dla rodziców i przygotowanie do życia w wolnym społeczeństwie.
 10. Prawo do wypoczynku i czasu wolnego, uczestnictwo w kulturze.
 11. Ochrona dzieci przed narkomanią.