Zarząd:

 1. Monika Kowiako--- Prezes
 2. Aleksandra Orysiak---- Wice Prezes
 3. Beata Hrycyna ---- członek Zarządu
 4. Justyna Wróblewska- Trapiszczonek- ---członek Zarządu
 5. Stanisław Łukaszewicz------ członek Zarządu

Stowarzyszenie Oligare działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie rozpoczęło swoją działalność w maju 2014 roku.
Najważniejszym celem Stowarzyszenia Oligare jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym.
Nasza organizacja chce pomagać dzieciom i ich rodzinom w procesie wyrównywania szans, zwiększaniu ich świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej. Chcemy przyczyniać się do ochrony i promocji zdrowia. Promować talenty, popularyzować osiągnięcia i dokonania osób niepełnosprawnych.
Sprawozdanie z działalności za rok 2020
Zadania zrealizowane w okresie od 1 stycznia 2020 r. do grudnia 2020r.

 1. Pierwszym naszym działaniem realizowanym w 2020 roku było sfinansowanie czterech stypendiów dla wychowanków SOSW w Braniewie.
 2. Pozyskaliśmy fundusze z potracenia wynagrodzeń w ramach zmiany obowiązku wykonywania prac społecznie użytecznych na przekazywanie środków pochodzących z wynagrodzenia na cel społeczny, którym jest realizacja zadań statutowych stowarzyszenia.
 3. Pomogliśmy w organizacji Święta Pieczonego Ziemniaka dla wychowanków SOSW w Braniewie.
 4. Ufundowaliśmy nagrody w I Ogólnopolskim Konkursie Hotelarskim DIY- Zaprojektuj, wspierając młode talenty.
 5. W grudniu wsparliśmy grupy opiekuńczo-wychowawcze w SOSW w Braniewie przekazując 2323,51zł(dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy złotych 51/100) na paczki świąteczne.
 6. Pozyskaliśmy darczyńców, którzy dostarczyli odzież, gry i zabawki dla wychowanków SOSW.
 7. Wsparliśmy oddział Covid działajacy przy Powiatowym Centrum Medycznym w Braniewie- przekazując środki higieny osobistej.
 8. Służyliśmy poradą prawną dla uczniów, absolwentów, rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.


Za wsparcie i dotychczasową pracę dziękuję wszystkim udzielającym się członkom stowarzyszenia w szczególności Pani Dorocie Wiśniewskiej, Pani Beacie Hrycyna, Pani Beacie Klein, Pani Marzenie Sieniawskiej, Pani Aleksandrze Martyńskiej, Pani Aleksandrze Orysiak, Pani Marioli Błaszczyk, Pani Barbarze Wolak, Pani Grażynie Kisiel, Pani Sylwii Gniadek, Pani Krystynie Wierzbickiej-Bieniuk, oraz darczyńcom i osobom dobrej woli, którzy wspierają nas w każdym działaniu.