POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI

Geneza Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Braniewie ma swój początek w 1965 roku. Wówczas to w Szkole Podstawowej nr 2 powstała klasa specjalna przeznaczona dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. W następnych latach w wyniku zwiększania się liczby dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego powołano kolejne takie oddziały. Z każdym rokiem coraz bardziej uwidaczniała się konieczność powołania oddzielnej placówki kształcenia specjalnego, aby objąć specjalistyczną opieką dzieci niepełnosprawne intelektualnie z terenu miasta i powiatu braniewskiego.
W roku 1983 utworzono w Braniewie Szkołę Podstawową Specjalną dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Siedzibę swą znalazła ona w adaptowanym budynku, które przekazało miastu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Rozpoczęło wtedy naukę 81 uczniów w 5 oddziałach pod kierunkiem 9 nauczycieli. Szkoła obejmowała swą działalnością uczniów zamieszkałych na terenie Braniewa i najbliższej okolicy.
3 stycznia1984 r. budynek został oddany do użytku po remoncie. Znalazły w nim miejsce 4 sale lekcyjne, pracownia zajęć praktyczno-technicznych, sala wychowania fizycznego, gabinet lekarski, kancelaria szkoły i pokój nauczycielski. Od tamtej pory dzień ten jest uznany jako Święto Szkoły.
1 IX 1986 r. powstał Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, w którego skład weszła szkoła podstawowa, szkoła zasadnicza i internat. Placówka rozwijała się prężnie, przybywało uczniów i wychowanków w internacie, lecz brakowało zaplecza lokalowego. Ośrodek w dalszym ciągu korzystał z usług innych szkół.
W maju 1990 roku Urząd Miasta i Rada Miejska w Braniewie podjęły decyzję o przekazaniu części obiektów po wojsku, aby tu zlokalizować ośrodek. Rozpoczął się remont budynków pokoszarowych przy ul. Moniuszki, w których swoją siedzibę od sierpnia 1998r. znalazł Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.

 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BRANIEWIE JEST PLACÓWKĄ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE.

Nasza działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza realizowana jest w czasie szkolnych zajęciach edukacyjnych, rewalidacyjnych, pozalekcyjnych oraz w grupach opiekuńczo-wychowawczych (Internat).
Prowadzimy nauczanie:
Dla dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną:

  • Szkoła Podstawowa dla dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną
  • Branżowa Szkoła I stopnia
  • Klasy dla dzieci z autyzmem

Dla dzieci z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną:

  • Szkoła Podstawowa dla dzieci z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  • Klasy dla dzieci z autyzmem

Dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną:

  • Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze

Prowadzimy zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim w domach uczniów, w ramach nauczania indywidualnego.

 

 

DYREKTORZY PLACÓWKI
Jan Mróz 1983r. – 2007r.
Bożena Czerwińska (po) 2007r. – 2008r.
Renata Szeniawska 2008r. – 2012r.
Dorota Wiśniewska 2012r. – obecnie