Spośród  214  szkół w naszym kraju nasz Ośrodek realizując przez blisko rok zadania programu zapracował na miano i certyfikat SZKOŁY NIEPODLEGŁEJ.

Celem Programu było:

a. kształtowanie postaw patriotycznych oraz obywatelskich;

b. upowszechnienie wiedzy – lata 1914-1922 w kraju i poza jego granicami;

c. promowanie metody harcerskiej wśród nauczycieli i uczniów;

d. upowszechnianie innowacyjnych metod nauczania i wspieranie nauczycieli w stosowaniu tych metod w praktyce;

e. promowanie mądrego i przemyślanego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych;

f. rozwijanie w uczniach:

•zaangażowania, wrażliwości, odpowiedzialności społecznej i poczucia możliwości wpływania na rzeczywistość,

•kreatywności, umiejętności współpracy, komunikacji i ciekawej prezentacji efektów pracy,

•umiejętność ciekawego i zrozumiałego wypowiadania się w języku ojczystym i przygotowywania publicznych prezentacji

•umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia,

•umiejętności odpowiedzialnego korzystania z sieci, ze źródeł tradycyjnych i internetowych z poszanowaniem praw autorskich,

•umiejętności weryfikowania źródeł, dzielenia się wiedzą i tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych;

g. budowanie współpracy między nauczycielami;

h .wspieranie dyrektorów w realizacji programu wychowawczego szkoły w zakresie wychowania patriotycznego i obywatelskiego, w budowaniu strategii pracy szkoły opartej na współdziałaniu nauczycieli;

i. umożliwienie uczniom, nauczycielom i dyrektorom wymiany doświadczeń;

j. upowszechnienie rozwiązań wypracowanych w Programie.

Program miał zasięg ogólnopolski, z możliwością wykorzystania przez polskie placówki edukacyjne działające poza Polską.

Swoim patronatem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Realizowaliśmy następujące zadania w ramach pięciu ścieżek:

I. Zadanie: Szlak Trzech Świąt Rzeczypospolitej

1. Nazwa zadania: Udział w obchodach świąt państwowych (03 V,  11 XI).

2. Nazwa zadania: Zorganizowanie biegów okolicznościowych lub zawodów sportowych.

 

II. Zadanie: Szlak Współtwórców Niepodległości

1) Nazwa zadania: Patroni ulic – odkrywanie postaci związanych z odzyskaniem niepodległości.

2) Nazwa zadania: Przygotowanie projektu trasy turystycznej związanej z wydarzeniami lub ich bohaterami.

 

III. Zadanie: Szlak Żołnierzy Niepodległości

Nazwa zadania: Zorganizowanie wyprawy szlakiem wybranej formacji wojskowej związanej z regionem.

 

IV. Zadanie: Szlak Dróg do Niepodległości

Nazwa zadania: Zorganizowanie wycieczki do miejsc związanych z odzyskiwaniem niepodległości.

 

V. Szlak Pierwszych Dni Wolności

Nazwa zadania:  Kartka z kalendarza – moja miejscowość 100 lat temu – przygotowanie, według ustalonego formatu, elementów kalendarza.

 

Dziękujemy jeszcze raz nauczycielom, rodzicom i wychowankom za pomoc w wykonaniu obowiązkowych   przedsięwzięć i w efekcie otrzymanie certyfikatu, którego wręczenie nastąpi 8 lutego 2019r. w Warszawie.